Pomoc prawna

Proces przekształcania spółki krok po kroku i wymogi dotyczące przekształcania spółek różnych typów

Konsekwencją przekształcenia spółki jest zmiana jej formy prawnej i uzyskanie przez nią nowych obowiązków oraz praw. Przekształcenie prowadzone jest na bazie planu przekształcenia i zgodnie z przepisami prawa, w tym art. 551–570 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Pierwszym krokiem w przekształceniu spółki jest przygotowanie planu przekształcenia przez zarząd spółki lub wszystkich wspólników – plan ten powinien być zbadany przez biegłego rewidenta. Kolejnym krokiem jest podjęcie uchwały o dokonaniu przekształcenia, następnie powołanie członków organów spółki lub określenie wspólników, którzy mają prowadzić jej sprawy. Później następuje zawarcie umowy lub podpisanie statutu spółki przekształconej oraz dokonanie odpowiedniego wpisu w rejestrze spółki – wykreśla się przy tym spółkę przekształcaną.

W tym zakresie skorzystać można również z usług kancelarii, które oferują klientom profesjonalne przekształcanie spółek z profesjonalnym doradztwem w tym zakresie.

Przekształcanie spółek prowadzi się na bazie Kodeksu spółek handlowych. Przy przekształcaniu spółki konieczne jest również spełnienie wymogów dotyczących zgody wspólników, która w przypadku różnych typów spółek przekształcanych jest inna.

Wymogi dodatkowe dotyczące przekształcania spółek różnych typów:
-spółka kapitałowa w osobową – jeżeli statut nie przewiduje innych warunków, wypowiedzieć powinni się ci wspólnicy, którzy posiadają co najmniej 2/3 kapitału zakładowego spółka kapitałowa w komandytową albo w -komandytowo-akcyjną – konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody przyszłych komplementariuszy spółka osobowa w -kapitałową – konieczne jest uzyskanie zgody wszystkich wspólników spółka osobowa w inną spółkę osobową – konieczne jest uzyskanie zgody za przekształceniem przez wszystkich wspólników spółka kapitałowa w inną spółkę -kapitałową – przekształcanie spółek tego rodzaju możliwe jest przy: całkowicie pokrytym kapitale zakładowym, zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za ostatnie 2 lata obrotowe, wypowiedzeniu się wspólników reprezentujących minimum 1/2 kapitału zakładowego przy większości 3/4 głosów, kapitał zakładowy nowej spółki nie może być niższy od kapitału spółki przekształconej

Dodaj komentarz